Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur, in de bestelbon of op het contract.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon of het contract vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken dienen binnen één week na de vaststelling ervan gemeld te worden.
 6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in  hun goede staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10 dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend schrijven worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Private label: producten die de verkoper in opdracht van de koper en/of onder een andere merknaam dan de eigen merknaam van de verkoper, produceert en/of levert. Producten die geleverd worden met een niet gelabelde of blanco verpakking, vallen steeds onder de categorie van Private Label. ndien de koper een Private label product niet conform de overeengekomen planning bij de verkoper bestelt, een private label product staakt, of dit niet meer bij de verkoper afneemt, dan wel aanspraak maakt op een product met een andere samenstelling, heeft de verkoper het recht om voor het betreffende private label product op voorraad gehouden grondstoffen en verpakkingsmaterialen, bij de koper in rekening te brengen tegen kostprijs vermeerderd met magazijn-/opslagkosten.
 9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend aan 1,2% per maand en dit vanaf de factuurdatum. Voor wat betreft de intrestberekening wordt elke begonnen maand geteld voor een volledige maand. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor alle opdrachten te allen tijde te schorsen tot volledige betaling van alle vervallen en niet vervallen facturen. Per betalingsherinnering die moet worden uitgestuurd om reden van het feit dat de vervaldag van de factuur werd overschreden wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 15,00 + BTW, ter compensatie van de opgelopen kosten. Indien wij geen gebruik maken van deze rechten mag dit niet worden beschouwd als een verzaking eraan, maar integendeel moet dit worden beschouwd als een uitzonderlijke toestand.
 10. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 20 %, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1500 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Gent.
 12. Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:
  • Voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten
  • Voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid in tijd beperkt tot een maximale termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde werk (of het geleverde goed) zonder dat wij ooit voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld.
  • Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, is de verkoper in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de teksten die op (de productcommunicatie, de technische fiches, de verpakking van,…) private label producten van de koper staan. De koper vrijwaart BV DC Concepts voor aanspraken van derden in dit verband.
  • In het kader van private label producten sluit de verkoper alle aansprakelijkheid voor instructies van de koper uit. Een dergelijke aansprakelijkheid rust te allen tijde bij koper.
 13. Gevallen van overmacht in het algemeen en alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door BV DC Concepts verhinderen, herleiden of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen BV DC Concepts van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Bij het beoordelen van de overmacht dient de klant rekening te houden met de structuur van BV DC Concepts. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: fysische onmogelijkheid, staking, lock-out, onlusten, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaal, energie,... BV DC Concepts behoudt zich het recht voor om het contract van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.